Bejelentkezés

Kosár
 x 

A kosár üres

Értesítést kérek...

...a szakmai továbbképzéseinkről, akciós ajánlatainkról, legújabb híreinkről. Most válassza ki, hogy melyik témákról szeretne rendszeres tájékoztatást kapni és iratkozzon fel rájuk.

Így nem maradhat le semmiről!

Egyetértek a(z) Használati feltételek -kel
Hírlevél Szolgáltatási Feltételek

(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó természetes személy a feliratkozási űrlapon a "Hírlevél Szolgáltatási Feltételek" négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

(2) A "Hírlevél Szolgáltatási Feltételek" megtagadása, a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás meghiúsulását vonja maga után.

(3) A hírlevél szolgáltatásra feliratkozás akkor válik sikeressé, ha a feliratkozó által megadott e-mail címre automatikusan küldött e-mailban található feliratkozást megerősítő/jóváhagyó linkre kattintva a feliratkozás megerősítésre kerül.

(4) A hírlevéről a benne elhelyezett "Leiratkozás" linkre kattintva leiratkozhat. Lehetősége van továbbá írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozni, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó, feliratkozáskor megadott minden adatát haladéktalanul töröljük.

(5) A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy Neve (vezetéknév, keresztnév), E-mail címe, IP címe, Érdeklődési köre.

(6) A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában Reklámanyag küldése

(7) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(8) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,

(9) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Oktatás Szolgáltatási Feltételek

OKTATÁSI SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKSzolgáltató

1.1. A www.newyorkdental.hu honlapot és az azon működő online áruházat a New York Dentál Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: "New York Dental") üzemelteti.

1.2.A New York Dental mint Szolgáltató adatai:

1.2.1.cégneve: New York Dentál Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2.2.rövidített cégneve: New York Dental Kft.

1.2.3.székhelye: 1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.

1.2.4.nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

1.2.5.cégjegyzékszám: 01-09-364418

1.2.6.vezető tisztségviselő: Deutsch Róbert ügyvezető

1.2.7.adószám: 10967490-2-41

1.2.8.közösségi adószám: HU10967490

1.2.9.kapcsolattartási telefonszám: 06 1 236 4000 (munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között)

1.2.10.kapcsolattartási elektronikus levélcím: kurzus (kukac) newyorkdental (pont) hu

1.2.11.a New York Dental Kft. adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-66933

1.3.Tárhely-szolgáltató adatai:

1.3.1.A tárhely-szolgáltató neve: AtomSystems Informatikai Szolgáltató Kft.

1.3.2.Székhely: 5662 Csanádapáca Liszt Ferenc utca 14.

1.3.3.Telefon: +36-30/26-24-551

1.3.4.Email cím: info (kukac) atomsystems (pont) hu

1.3.5.Tárhely-szolgáltató adószáma: 23877887-1-04

1.3.6.Tárhely-szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg.04-09-011618 Vezetve a Gyulai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

Fogalmak

Az alábbiakban meghatározott fogalmak a jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbi tartalommal bírnak:

2.1. „OSZF”: a jelen Oktatási Szolgáltatási Feltételek rövidített elnevezése.

2.2. „Vevő”: a Vevő, vagyis az a természetes, illetve jogi személy, aki/amely a New York Dental által tartott kurzusra/oktatásra jelentkezik.

2.3. „Felek”: a New York Dental és a Vevő együttes megjelölése.

2.4. „Oktatás”: a New York Dental által szervezett kurzus/oktatás.

2.5. „Vételár/Ellenérték”: az Oktatás ellenértéke, amelynek összege a Szerződésben kerül rögzítésre.

2.6. „Számla”: az New York Dental által az Ellenérték vonatkozásában szabályszerűen kiállított számla.

2.7. „Honlap” a New York Dental honlapja, amely a www.newyorkdental.hu címen érhető el.

2.8. „Polgári Törvénykönyv” vagy „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

2.9. „Ektv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

2.10. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

2.11. „Kormányrendelet”: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.

2.12. „NGM Rendelet”: az fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.

Az OSZF tárgya

3.1. A jelen OSZF alapján a New York Dental eladja, az Vevő pedig megvásárolja az Oktatáson való részvételt. A jelentkezés leadása a jelen OSZF elfogadásának minősül, amelynek hiányában adásvétel nem jön létre.

3.2. A jelen OSZF a Felek között létrejövő adásvételre vonatkozó általános feltételeket rendezi. Amennyiben a Felek között egyéb eltérő írásos megállapodás nem jött létre, úgy az OSZF-ben rögzítettek az irányadóak.

Oktatásra jelentkezés és teljesítés

4.1. A jelentkezésre elsősorban elektronikus úton, a Honlapon működő internetes áruházban van mód az Oktatás menüpont alatt található Jelentkezési űrlap kitöltésével. A New York Dental az egyéb módon – így különösen faxon, e-mailen – leadott jelentkezéseket is elfogadja. A jelentkezések leadására és visszaigazolására kizárólag magyar nyelven van mód, bármilyen fordítása nem tekinthető hitelesnek.

4.2. A New York Dental vállalja, hogy a visszaigazolást elektronikus úton, 72 (hetvenkettő) órán belül megküldi az Vevő részére. Amennyiben a visszaigazolás ezen időtartamon belül nem érkezik meg, a Felek közötti szerződés nem jön létre.

4.3. A jelentkezés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok rögzítésével. A jelentkezés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma a New York Dental szerverén archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

4.4. A Vevő az Ellenértéket a számla átvétele után 8 napon belül készpénzben vagy utalással köteles kiegyenlíteni. Az Ellenérték kiegyenlítésének elmaradása vagy késedelme – a Polgári Törvénykönyv 6:156. § (2) bekezdése alapján – a New York Dental kötelezettségeinek egyidejű késedelmét kizárja.

4.5. A Honlapon feltüntetett Ellenérték magyar forintban és általános forgalmi adóval terhelten került feltüntetésre, azonban az egyéb költségeket nem tartalmazza.

4.6. Ha az Oktatás elmarad, a New York Dental a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére legkésőbb 14 (tizennégy) munkanapon belül.

4.7. A New York Dental által nyújtott szolgáltatások igénybevételének egyéb részletes feltételei a Honlapon a [Általános Szerződési Feltételek] menüpontban olvashatóak.

4.8. A New York Dental rendszere a vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

4.9. A New York Dental jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Vevő bármikor jogosult a jelen pont szerinti hozzájárulását visszavonni írásban, a kapcsolattartási elektronikus levélcímre megküldött nyilatkozatával vagy a hozzájáruló nyilatkozatának a regisztrációs adatok közötti módosításával.

4.10. A New York Dental nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vevő által szolgáltatott adatok helyességéért és valóságtartalmáért a kizárólagos felelősség a Vevőt terheli, a New York Dental az ebből adódó bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.

4.11. A regisztrációval a Vevő elfogadja a New York Dental adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a New York Dental adatkezelési, azonosítási céllal és az adásvétel teljesülése érdekében megőrizze.

Oktatáson való részvétel 

5.1. A Vevő az oktatáson jogosult részt venni, amennyiben a kurzus díjáról kiállított számlát kiegyenlítette. 

5.2. A Vevő az Oktatáson köteles a jelenléti ívet kitölteni. 

Elállás

6.1. A kurzus részvételéről történő lemondásra a Kormányrendelet rendelkezései az irányadók a jelen fejezetben foglalt részletszabályokkal.

6.2. A kurzust csak írásban (e-mail, fax, postai levél) tudjuk elfogadni. 

6.3 A Vevő a kurzus napja előtt több, mint 14 (tizennégy) naptári nappal csak írásban (e-mail, fax, levél) mondhatja vissza a jelentkezését. Telefonon történő lemondást nem áll módunkban elfogadni! Ezen esetben az Eladó a már befizetett kurzus díjat 14 (tizennégy) munkanapon belül köteles visszautalni.

6.4. Amennyiben a Vevő a kurzuson való részvételt a kurzus napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül mondja le, a befizetett díjat az Eladónak nem áll módjában visszatéríteni.

6.5. Amennyiben az Eladó hibájából hiúsul meg az Oktatás, erről a Vevőt haladéktalanul köteles tájékoztatni és a már befizetett részvételi díjat 14 (tizennégy) munkanapon belül visszautalja azt a Vevőnek.

Felelősség

7.1. A szerződésszegésért való felelősségre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelemszerűen irányadók, azzal a megjegyzéssel, hogy – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – a kártérítés mértéke az Ellenértékre korlátozódik.

7.2. A New York Dental kizárja a felelősségét az alábbi esetekben:

7.2.1. a Vevő téves avagy hiányos adatszolgáltatásából eredő károk;

7.2.2. a Honlapon található linkek szolgáltatóinak magatartásából, illetve harmadik személyek hirdetéseiből, promóciójából eredő károk;

7.2.3. a Vevő magatartásából eredő károk;

7.2.4. a New York Dental érdekkörén kívüli, illetve harmadik személyek magatartásából, szállítási késedelemből, mulasztásból eredő károk.


Szerződés hatálya

8.1. Az OSZF 2018. július 16. napján lép hatályba és annak visszavonásáig, illetve újabb OSZF elfogadásáig marad hatályban.

8.2. A New York Dental egyoldalúan jogosult az OSZF módosítására, amely a módosított tatalmú OSZF hatályba lépése után kötött szerződésekre hatályos.

Vegyes rendelkezések

9.1. Az New York Dental kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személy joga nem akadályozza, vagy gátolja a Termék tulajdonjogának Vevő részére történő átruházását és a Termék Vevő általi használatát.

9.2. A Felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a New York Dentalnak a jelen OSZF-ben, illetve a Vevőnek a regisztráció során megjelölt címére küldték. A kézbesítés időpontja:

9.2.1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;

9.2.2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén az első sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;

9.2.3. telefax vagy más hasonló (kézbesítési jelentéssel járó) telekommunikációs úton történő továbbítás esetében az a munkanap, amelyen az ilyen továbbítás (leadás) megtörténik. Amennyiben a telefax értesítés vagy a kézbesítés munkanapon délután 5:00 óra után vagy nem munkanapon történik, akkor az értesítést a következő munkanapon reggel 9:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.

9.3. A Termékekkel vagy a New York Dental magatartásával kapcsolatos panaszok fogadására a kapcsolattartási elektronikus levélcímen kerül sor. A New York Dental a panaszokat 15 (tizenöt) napon belül köteles kivizsgálni és ugyanilyen módon megválaszolni. A 15 (tizenöt) napon belül postára adott válasz határidőn belüli válasznak minősül. Panaszával a Vevő jogosult az alábbi felügyeleti szervekhez fordulni:

9.3.1. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője (1139 Budapest, Béke tér 1.; telefon: 06/80/200-306)

9.3.2. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.; telefon 06/1/4502598)

9.4. A Felek az OSZF-fel összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

9.5. A New York Dental tájékoztatást ad arról, hogy a jelen OSZF 9.3.1. pontjában foglalt bírósági út igénybe vételén kívül, az helyett a Vevőnek lehetősége van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulni.

9.6. Az OSZF szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, az OSZF tartalmára kihatása nincs.

9.7. Az OSZF és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, bármilyen fordítás kizárólag tájékoztató jellegű lehet.

9.8. Amennyiben a jelen OSZF bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes OSZF érvénytelenségét. Az OSZF érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek az OSZF-et egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.

9.9. A New York Dental tájékoztatást ad arról, hogy magatartási kódex nem áll rendelkezésére.

9.10. Az OSZF-re és annak értelmezésére, illetve az OSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv, az Ektv., az Info Tv. és a Kormányrendelet rendelkezései – irányadók.

9.11. A New York Dental az OSZF-et a Honlapon teszi közzé, folyamatosan visszakereshetővé teszi.

Pillanat, dolgozom...

www.newyorkuniform.hu